– At Gardermoen Campus kommer til – og har blitt bygget ut med mange ulike virksomheter, vil i en eller annen grad berøre oss, forklarer Bente Merete Joten Skog, Enhetsleder Helsehus Ullensaker kommune.

Av Marte Nordahl

Ullensaker kommune har fordoblet seg på tyve år, og bare i fjor vokste kommunen med 1400 innbyggere, både til jubel og hodebry for helsevesenet.

Gardermoen Campus er rustet til å ta i mot en økende og mer sammensatt pasientstrøm. Foto Finn Ståle Felberg

– Vi jobber hele tiden for å være rustet til å ta i mot en økende og mer sammensatt pasientstrøm. Når vi bygningsmessig og på andre måter er rustet gir det oss en god trygghet i det vi driver med. Dette gjør at vi kan våge å være litt ekstra fremoverlente, sier Bente Merete Joten Skog, Enhetsleder Helsehus Ullensaker kommune.

– Allikevel føler man noen gang at man løper litt etter seg selv, og at det kan være vanskelig å holde tritt med veksten, forklarer Ann- Kathrin Berg, Avdelingsleder KØH og Legevakt.

F.v Ann-Kathrin BergAvdelingsleder KØH og Legevakt Helsehuset og Bente Merete Joten Skog, Enhetsleder Helsehus Ullensaker kommune. Foto Marte Nordahl

Sterk visjon

– Vår visjon for legevakten er at det skal være et godt tilbud for alle pasienter med akutt behov for helsehjelp, en faglig og god legevakt for kommunene som er involvert, sier Joten Skog.

– Det er noe som heter en legevakt for alle, men ikke for alt. Det er noe med å gi den akutte hjelpen til de innbyggerne som er i vår kommune, og kommunene som samarbeider med kommunene, poengterer Berg.

Ny hverdag

Legevakten og kommunal øyeblikkelig hjelp har omtrent blitt forvandlet til et mini- sykehus, med utstyr og lokaliteter som gjør at man kan ta i mot- og behandle flere pasienter. Helsehuset er bygd for fremtiden.

– Det betyr også at det er muligheter til å avlaste Ahus og akutt- mottaket, på en annen måte enn hva vi kunne på de gamle lokalene, forklarer Berg.

Sykepleier Marie Christensen er spesielt fornøyd med nye lokaler på Gardermoen. Foto Marte Nordahl

– Det ansatte verdsetter aller mest i en ny arbeidshverdag, er at de kan sitte på telefon uforstyrret å konsentrere seg om pasienten de har på tråden, sier Skog.

Sykepleier Marie Christensen har arbeidet på legevakten siden 2015, og trives godt.

– Mye er bedre her i nye lokaler, blant annet mer struktur- og enklere organisering for pasienter og ansatte, forklarer hun.

Stor vekst

I tillegg til at regionen har hatt og vil ha en stor befolkningsvekst i årene fremover, har legevakten ulike typer gjestepasienter. Dette blant annet fordi kommunen har stor arbeidsinnvandring, men også som følge av personer som oppsøker hotellene og Gardermoen også blir syke og trenger akutt helsehjelp.

På et døgn kan det være opp mot 70- 100 000 passasjerer som lander og flyr fra Gardermoen. Legevakten er første instans på akutt helsehjelp, med en stor andel pasienter som havner på Oslo Lufthavn, og som kommer til og fra legevakten.

– Noen besøk innom legevakten kan også være planlagt, som for eksempel psykisk syke som skal til hjemlandet fra utlandet og mellomlander her. Da har vi en viktig rolle med å få sikre pasienten en legekonsultasjon før de drar videre, forklarer Joten Skog.

Spesialiserte og tverrfaglige tjenester

– For å få til et optimalt helsetilbud for den totale befolkningen, har vi samlet spesialiserte tjenester på helsehuset. Mens mange andre helsehus er bygget på lesten rundt institusjonsplasser, har vi et tverrfaglig bredde i tilbudet. Vi har polikliniske tilbud, hjelpemiddelformidling, dagtilbud, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttid/rehabilitering, forklarer Joten Skog entusiastisk.

Ambulansen kommer kjørende med pasienter. Legevakten har et ambulansemottak, samt det lokale hjelpemiddellageret og mottaker av hjelpemiddelsentralen i Akershus. Foto Marte Nordahl

– I underetasjen har vi ambulansemottak, hvor vi henter og leverer pasienter mellom sykehus og hjem, forklarer Joten Skog.

– I underetasjen har vi også tilrettelagt med lokalt hjelpemiddellager og mottak/retur og lager fra NAV hjelpemiddelsentralen. Vi er pliktige ihht Folketrygdloven til å tilrettelegge med tekniske virkemidler for folk som skal bo og fungere i hjemmet, forklarer Joten Skog.

– Første etasjen består av et interkommunalt tilbud og- legevakten. Vi har også KØH- kommunal og øyeblikkelig hjelp, som erstattes av sykehusopphold, som skal avlaste sykehusene og Ahus. Pasientene ligger her i rundt tre til fire døgn i snitt, forklarer hun.

Annen etasje har et kommunalt tilbud fra Ullensaker kommune, med en sengepost som tar i mot utskrivningsklare pasienter, fra kommunal øyeblikkelig hjelp og sykehuset.

Foto av fysioterapeut Stine Bekken. I andre etasjen tilbyr Helsehuset fysio- og ergoterapitjenester, med et godt breddetilbud for alle aldersgrupper, med helt fantastiske treningsaler. Etter opphold på sykehus/KØH er formålet at pasientene skal være her fra 2-3 uker og oppover, for å forbedre funksjons- og helsetilstand før de skal hjem. Foto Marte Nordahl

Forebyggende arbeid

– Fysio- og ergoterapeutene foretar også hjemmebesøk og tar i mot polikliniske pasienter, samt reiser ut til skoler, barnehager og på helsestasjonen, informerer Joten Skog.

I samme etasje har de en oppsøkende virksomhet for eldre som gjør forebyggende hjemmebesøk, med formål om at folk skal fungere best mulig i eget hjem.

– Hele kommunen bygger oppunder at man skal forebygge istedenfor å reparere og slippe å ta inn på institusjon, forklarer Joten Skog

Vi har også en kreftkoordinator her som bistår kreftpasienter og deres pårørende.

Jobber tettere

– Den lokale legevakten har vært mye for seg selv, og at de nå er en del av et større miljø er positivt for alles miljø på sikt, sier Joten Skog.

Berg og Joten Skog forklarer at man rett og slett blir litt overveldet over hva man er med på, og over mulighetene som ligger her.

– Det er ikke mange månedene siden vi flyttet inn. Vi har hatt fokus på god drift og å bli kjent med den nye teknologien vi har fått. Etterhvert vil man kunne være åpen for å se alle de mulighetene som ligger her, forklarer Joten Skog.

Planer om samarbeid

Joten Skog ser helt klart at Gardermoen Campus kan gi mange muligheter på sikt. Det tar gjerne litt tid å få til gode synergier, med en kombinasjon av de private- og offentlige virksomhetene som finnes her.

– Et samarbeid rundt røntgen- tjenester kan være interessant. Ellers håper jeg vi kan få til andre samarbeid rundt fagutvikling, kurs og andre ting. I forhold til pasientene ser vi nok pr i dag først og fremst en synergi inn mot Vitus Apoteket, sier hun.

Berg forklarer at det er naturlig på sikt at kommunal øyeblikkelig hjelp, samarbeider med det kommunale i andre etasjen. Å kunne ta heisen og følge pasientene opp på medisinsk korttid, i stedet for at vi må bruke pasientreisen herfra til Gjestad, ville hadde vært den største synergieffekten for helsehuset sin del.

Vi har øynene oppe for de gode mulighetene som ligger her. Vi har ikke turt å banke på nabodøren ennå, sier hun fornøyd.

Gardermoen Campus, også kalt – Norges nye arena for helseinnovasjon var innflyttingsklar i februar i år. Foto Finn Ståle Felberg

Norges nye arena for helseinnovasjon 

Gardermoen Campus er de første prosjektene i Norge som har lykkes med å etablere et felles område for sykehus, interkommunalt helsehus og andre virksomheter innen helse.

Gardermoen Campus, også kalt – Norges nye arena for helseinnovasjon, inviterte til en ren underholdning for små og store under åpningsfestivalen i slutten av mai.

– Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er stort. Økt etterspørsel for mer brukersentrerte løsninger, koblet med ny velferdsteknologi, innebærer unike muligheter for innovasjon og samhandling, forklarer Sverre Landmark, Direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm.

blank
Sverre Landmark, Direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm. Foto Finn Ståle Felberg

Frem til nå har denne fysiske plassen for økt samhandling mellom helse-Norges mange aktører manglet. Gardermoen Campus har som mål å skape nettopp denne arenaen.

Trond Erik Sveen Direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm. Foto Finn Ståle Felberg

– LHL-sykehuset er spesielt, fordi det er et sykehus som ikke er offentlig bygd og finansiert, sier Trond Erik Sveen Direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm.

Kompleks utvikling

– Å utvikle et stort område på ubebygget skogsterreng er nokså komplekst, og vi er veldig fornøyd med det ferdige campus- området, forklarer Sverre Landmark,  i Aspelin Ramm.

Med et stort prosjekt som Gardermoen Campus Utvikling AS, følger det også med et bredt spekter av oppgaver.

– Til å ferdigstille prosjektet har vi hatt en organisasjon på mellom 10 – 15 personer fulltidsengasjert, avhengig av fase og arbeidsomfang, til å arbeide med alt fra etablering av ny infrastruktur til utvikling av bygg og lokaler for spesialisttjenester innen helse, sier Sveen

Det komplekse fører ofte med seg utfordringer under byggeprosessen;

– Før man kunne koble seg til offentlig vei, måtte man først betale betydelige summer som bidrag til det nye statlige veisystemet (E6 med tilkoblingspunkter), kommenterer Lanmark.

Stor mottakelse

Sveen er fornøyd med alle positive tilbakemeldinger de får fra folk og organisasjoner, både privatpersoner og bransjeaktører som har fulgt prosjektet. Dette har vært et villet prosjekt.

– Lokaliseringen gir også LHL og de andre aktørene muligheter til å knytte til seg arbeidskraft som bor andre steder i Norge eller utenlands, sier han.

Gardermoen Campus betyr etablering av kunnskapsbaserte arbeidsplasser, noe som er bra for Ullensaker kommune og Jessheim som lokalsamfunn.

Unik beliggenhet 

Gardermoen Campus har en unik beliggenhet, ettersom man har nærhet kommunikasjonsmidler som fly, buss, tog og E6/biltransport. Området er også godt tilrettelagt for gående og syklende.

– Selv om eiendommen har nærhet til transportmuligheter og kommunikasjon er Gardermoen Campus også knyttet til rekreasjonsområdet rundt Nordbytjern via turstier. Her kan man komme seg ut i skog og mark direkte fra sykehustrappen, forklarer Sveen.

Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av Hemfosa Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS. Bygningene tegnes av Nordic Office of Architecture, som bl.a. har tegnet St. Olavs hospital i Trondheim og utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen. Entreprenøren HENT har også lang erfaring fra sykehusprosjekter.